Algemene voorwaarden

Tot stand gekomen op 1 oktober 2020.

Fanatic B.V. is gevestigd aan Lidwinastraat 48, 5262EP, Vught en ingeschreven bij de KvK onder nummer 77373812.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld.
 • Fanatic B.V.: De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden: degene die deze Algemene Voorwaarden heeft opgesteld. Fanatic B.V. is een onderneming gericht op het maken en onderhouden van website, het schrijven van teksten, zoekmachine-optimalisatie (SEO) en online marketing.
 • Opdrachtgever: Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en het Product heeft afgenomen. Onder de Opdrachtgever worden Bedrijven verstaan.
 • Bedrijf: De Opdrachtgever handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
 • Opdracht: Elke Opdracht gesloten tussen Fanatic B.V. en de Opdrachtgever gericht op het verlenen van de Diensten en het leveren van de Producten.
 • Diensten: Alle werkzaamheden die Fanatic B.V. voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.
 • Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de Opdracht gesloten tussen de Opdrachtgever en Fanatic B.V.

Artikel 2 Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Opdracht gesloten tussen Fanatic B.V. en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Opdrachten met Fanatic B.V, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Fanatic B.V. en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Opdracht en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Fanatic B.V. zijn overeengekomen.

Indien Fanatic B.V. niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Fanatic B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal de Opdracht in het licht van deze Algemene Voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

Artikel 3 Offertes

Alle offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle offertes van Fanatic B.V. zijn geldig gedurende de periode die in de offerte is opgenomen. De aanbieding en/of offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

Alle offertes gelden zolang de voorraad strekt.

Fanatic B.V. kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Fanatic B.V. daaraan niet gebonden. De Opdracht komt dan niet Opdrachtig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Fanatic B.V. anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Fanatic B.V. niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen Diensten en/of Producten tegen een Opdrachtig deel van de opgegeven prijs.

Alle offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming en duur Opdracht

De Opdracht komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de offerte van Fanatic B.V, de aanvaarding kan ook telefonisch geschieden.

De Opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd, namelijk voor de duur van de (ver)koop van de Producten. Op het moment dat de (ver)koop voltooid is, dat wil zeggen: wanneer Fanatic B.V. de Producten tijdig en conform de Opdracht heeft geleverd en de Opdrachtgever de Prijs tijdig en volledig heeft voldaan. De Opdracht eindigt van rechtswege op dat moment.

Artikel 5 Annulering en beëindiging Opdracht

Fanatic B.V. en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Opdracht beëindigen.

Zowel Fanatic B.V. als de Opdrachtgever kunnen de Opdracht te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, opzeggen.

De Opdrachtgever heeft het recht de Opdracht te annuleren.

In geval van annulering van de Opdracht zal Fanatic B.V. de reeds gemaakte kosten in rekening brengen.

Artikel 6 Wijziging Opdracht

Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Opdracht te wijzigen of aan te vullen, stelt Fanatic B.V. de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Opdracht. Fanatic B.V. kan voor deze noodzakelijke werkzaamheden meerkosten in rekening brengen bij de Opdrachtgever.

Indien partijen overeenkomen dat de Opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Fanatic B.V. zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Opdracht financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Fanatic B.V. de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Fanatic B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Opdracht van invloed is op de prijs. Hierbij zal Fanatic B.V. proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

Fanatic B.V. zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Fanatic B.V. kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Opdracht tussen de Opdrachtgever en Fanatic B.V. zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Opdracht schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 7 Uitvoering Opdracht

Fanatic B.V. heeft het recht om de Opdracht uit te laten voeren door derden.

Fanatic B.V. heeft het recht om de Opdracht in fasen uit te voeren.

Indien de Opdracht in fasen wordt uitgevoerd, heeft Fanatic B.V. het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien de Opdracht in fasen wordt uitgevoerd, heeft Fanatic B.V. het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Fanatic B.V. niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Opdracht op te schorten.

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Opdracht of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Opdracht, aan Fanatic B.V.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Fanatic B.V. het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 8 Prijzen

Voor de verkoop en levering van de Producten, aan de Opdrachtgever, ontvangt Fanatic B.V. een financiële vergoeding: de prijs.

De prijzen zijn in euro's uitgedrukt, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De prijzen zijn exclusief extra kosten, zoals -maar niet beperkt tot- verpakkings-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.

Van alle bijkomende kosten zal Fanatic B.V. tijdig voor het sluiten van de Opdracht aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

De Prijzen kunnen vaste Prijzen zijn, maar kunnen ook berekend worden op basis van het uurtarief van Fanatic B.V. Het uurtarief zal Fanatic B.V. tijdig met de Opdrachtgever overeenkomen.

Artikel 9 Prijswijziging

Indien Fanatic B.V. met de Opdrachtgever bij het sluiten van de Opdracht een vaste prijs overeenkomt, is Fanatic B.V. gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Fanatic B.V. het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Opdracht, kan de Opdrachtgever de Opdracht door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • De prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Fanatic B.V. rustende verplichting ingevolge de wet;
 • Fanatic B.V. alsnog bereid is om de Opdracht op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • Bedongen is dat de aflevering langer dan 3 maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 10 Uitvoering en levering

De Diensten worden uitgevoerd op de locatie van Fanatic B.V.

Levering vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Opdrachtgever. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Opdrachtgever.

Levering vindt digitaal plaats. De exacte wijze van levering verschilt per Opdracht. De exacte wijze van levering zal Fanatic B.V. tijdig met de Opdrachtgever overeenkomen.

Artikel 11 Uitvoerings- en leveringstermijnen

De uitvoering en de levering zullen plaatsvinden binnen een door Fanatic B.V. opgegeven termijn.

Indien voor de uitvoering of de levering een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Fanatic B.V. gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering of de levering, vangt de uitvoerings- of leveringstijd aan nadat de Opdrachtgever deze aan Fanatic B.V. heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de uitvoerings- of leveringstermijn dient de Opdrachtgever Fanatic B.V. schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Fanatic B.V. alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Fanatic B.V. zijn verplichtingen uit de Opdracht niet zal nakomen. Gaat Fanatic B.V. binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Opdracht zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 12 Feedbackrondes

Fanatic B.V. doet zijn uiterste best om het ontwerp zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen van de Opdrachtgever. Het kan echter voorkomen dat een eerste ontwerp niet volledig aansluit op de wensen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever krijgt per Opdracht standaard minimaal 1 feedbackronde aangeboden. Het aantal feedbackrondes wordt vooraf, voordat Fanatic B.V. start met de Opdracht, afgesproken tussen Fanatic B.V. en de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever meer feedbackrondes nodig heeft, wordt hiervoor een tarief in rekening gebracht. Dit tarief zal Fanatic B.V. tijdig met de Opdrachtgever overeenkomen.

Een feedbackronde wordt beschouwd als een moment, tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden en voordat de werkzaamheden zijn voltooid, waarop de Opdrachtgever aan Fanatic B.V. een aantal punten doorgeeft die hij/zij anders zou willen zien.

Indien de Opdrachtgever van mening is dat de gehele website opnieuw ontworpen moet worden, geldt dit als het uitvoeren van nieuwe werkzaamheden en zal daarvoor 50% van het totale tarief, van het reeds ontworpen gedeelte, in rekening worden gebracht, bovenop de oorspronkelijke kosten van de werkzaamheden. De Opdrachtgever dient in dat geval dus 150% van het overeengekomen tarief te voldoen. Fanatic B.V. zal deze kosten nooit zonder overleg in rekening brengen, maar zal hierover in overleg treden met de Opdrachtgever en de Opdrachtgever altijd eerst een offerte voorleggen. Aangezien de Opdrachtgever altijd zijn/haar wensen aangeeft voordat Fanatic B.V. zal starten met de werkzaamheden, is een dergelijke aanpassing niet veel voorkomend.

Indien de Opdrachtgever na het uitvoeren van de werkzaamheden en na levering van de website toch nog een kleine aanpassing wenst te realiseren, kan de Opdrachtgever hierover binnen 7 dagen na levering contact opnemen met Fanatic B.V. Kleine aanpassingen, waarvan de werkzaamheden maximaal 1 uur in beslag nemen, zal Fanatic B.V. kosteloos doorvoeren. Bij aanpassingen die groter zijn dan kleine aanpassingen zal Fanatic B.V. hiervoor een tarief in rekening brengen. De beoordeling of een aanpassing behoort tot de “kleine aanpassingen” komt volledig toe aan Fanatic B.V.

Artikel 13 Inhoud van het Product: de website

De inhoud van het Product, de website die Fanatic B.V. voor de Opdrachtgever heeft ontwikkeld, mag op geen enkele manier bijdragen aan of geassocieerd worden met frauduleuze, obscene, pornografische, spam, misleidende, lasterlijke, ongepaste of illegale activiteiten of deze anderszins promoten.

Fanatic B.V. is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, bruikbaarheid, veiligheid of intellectuele eigendomsrechten van of met betrekking tot inhoud op de website van de Opdrachtgever.

Artikel 14 SEO (zoekmachine optimalisatie)

Fanatic B.V. biedt tegen betaling bij iedere website een SEO-optimalisatie aan de haar Opdrachtgever. SEO Optimalisatie draagt eraan bij dat de website een goede positie heeft in de zoekresultaten van Google.

Deze Dienst (de SEO Optimalisatie) leidt tot een inspanningsverbintenis tussen Fanatic B.V. en de Opdrachtgever en niet tot een resultaatsverplichting. Het daadwerkelijk bereiken van het door de Opdrachtgever gewenste resultaat kan echter in geen enkel geval gegarandeerd worden. Fanatic B.V. kan daarom niet garanderen dat de website online verkeer zal genereren, de website als eerste bij de zoekresultaten van Google zal verschijnen, de omzet van de onderneming van de Opdrachtgever zal toenemen of de onderneming van de Opdrachtgever anderszins zal groeien.

Artikel 15 Risico-overgang

De Producten die voorwerp van de Opdracht zijn, zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de Producten aan de Opdrachtgever voor rekening en risico van Fanatic B.V.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van Producten die voorwerp van de Opdracht zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop de Producten aan de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Artikel 16 Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Fanatic B.V. aangewezen bankrekening, op een door Fanatic B.V. aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking geschiedt middels overboeking.

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden. Fanatic B.V. zal de wijze van betaling tijdig met de Opdrachtgever overeenkomen.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum,

Fanatic B.V. en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Opdracht zijn vastgesteld.

De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Fanatic B.V. en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Fanatic B.V. onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 17 Incassokosten

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Fanatic B.V, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud

Alle door Fanatic B.V. in het kader van de Opdracht geleverde Producten blijven eigendom van Fanatic B.V. totdat de Opdrachtgever hetgeen hij op grond van de Opdracht is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Opdrachtgever, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 19 Opschorting

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Opdracht niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Fanatic B.V. het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Fanatic B.V. bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • Na het sluiten van de Opdracht Fanatic B.V. omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Opdrachtgever bij het sluiten van de Opdracht verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Opdracht onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Opdracht in redelijkheid niet van Fanatic B.V. kan worden gevergd.

Fanatic B.V. behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 20 Ontbinding

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Opdracht niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Fanatic B.V. bevoegd de Opdracht met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Fanatic B.V. bevoegd de Opdracht met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • Na het sluiten van de Opdracht Fanatic B.V. omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Opdrachtgever bij het sluiten van de Opdracht verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Fanatic B.V. kan worden gevergd dat hij de Opdracht tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Opdracht onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Opdracht in redelijkheid niet van Fanatic B.V. kan worden gevergd;
 • De Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • De Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
 • De Opdrachtgever komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Opdracht wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Fanatic B.V. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien Fanatic B.V. de Opdracht op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Fanatic B.V. niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Fanatic B.V. geleden schade.

Artikel 21 Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Fanatic B.V. of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn/haar rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Opdracht voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Fanatic B.V. geen invloed kan uitoefenen en waardoor Fanatic B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Opdracht door Fanatic B.V. in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

Fanatic B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Opdracht verhindert, intreedt nadat Fanatic B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Opdracht voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Fanatic B.V. als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Opdracht geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Opdracht met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Fanatic B.V. zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Opdracht buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Fanatic B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Opdracht inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Fanatic B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Opdracht.

Artikel 22 Conformiteit

Fanatic B.V. garandeert dat de geleverde Diensten en Producten beantwoorden aan de Opdracht en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal. Fanatic B.V. garandeert tevens dat de geleverde Diensten en Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de Diensten en Producten de eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

Indien de Diensten en Producten naar mening van de Opdrachtgever niet conform de Opdracht zijn geleverd, dient de Opdrachtgever dit tijdig -zie volgende alinea- aan Fanatic B.V. te melden. Fanatic B.V. zal vervolgens beoordelen of de geleverde Diensten en Producten in aanmerking komt voor eventueel (gedeeltelijk) herstel, (gedeeltelijke) vervanging of een (gedeeltelijke) terugbetaling.

De Opdrachtgever is gehouden om de Diensten en Producten op het moment van levering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na (op)levering, te onderzoeken. De Opdrachtgever behoort te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van hetgeen is geleverd overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Indien de Producten door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

Iedere vorm van eventueel (gedeeltelijk) herstel, (gedeeltelijke) vervanging of een (gedeeltelijke) terugbetaling komt te vervallen indien het gebrek niet binnen de gestelde termijn is gemeld (tenzij uit de aard van de Diensten en Producten of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit), als het gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik, gebrek aan zorgvuldigheid, de werken anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden of als het gebrek een gevolg is van veranderingen die de Opdrachtgever of derden aan de Diensten en Producten hebben aangebracht. Daarnaast komt een eventueel herstel, vervanging of terugbetaling te vervallen indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Fanatic B.V. geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weeromstandigheden.

Eventuele garantie, vervanging of terugbetaling is uitgesloten op reparatiewerkzaamheden en op schade als gevolg van normaal gebruik en slijtage.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever Fanatic B.V. binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

Indien de Opdrachtgever tijdig melding maakt van de eventuele gebreken, blijft de Opdrachtgever desalniettemin verplicht tot afname en betaling, tenzij Diensten en Producten geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 23 Aansprakelijkheid

De Opdracht tussen Fanatic B.V. en de Opdrachtgever leidt tot een inspanningsverbintenis en nimmer tot een resultaatsverbintenis. Dit betekent dat Fanatic B.V. zich tot het uiterste zal inspannen om de Opdracht te voltooien, maar kan nimmer een bepaald resultaat garanderen.

Fanatic B.V. is alleen aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Fanatic B.V. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • Materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever;
 • Redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • Redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • Redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

Fanatic B.V. is niet aansprakelijk voor schade in verband met beveiliging van de website en hosting.

Fanatic B.V. is niet aansprakelijk voor schade in verband met de door Fanatic B.V. gekozen en gebruikte plug-ins. Fanatic B.V. maakt gebruik van de plug-ins van derden en is afhankelijk van hun kwaliteit.

Fanatic B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.

Fanatic B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Fanatic B.V. is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Fanatic B.V. kenbaar behoorde te zijn.

Fanatic B.V. is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Fanatic B.V. of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Indien Fanatic B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Fanatic B.V. beperkt maximaal tot het bedrag dat in de factuur staat vermeld.

De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Fanatic B.V. aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Fanatic B.V. te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Fanatic B.V. vervalt binnen 1 jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 24 Vrijwaring en verjaringstermijn

De Opdrachtgever vrijwaart Fanatic B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien Fanatic B.V. door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Fanatic B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Fanatic B.V. en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Voor alle vorderingen jegens Fanatic B.V. en de door Fanatic B.V. (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van 1 jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Opdracht. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van 2 jaar nadat de Opdrachtgever Fanatic B.V. ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 25 Auteursrechten en intellectuele eigendom

Fanatic B.V. behoudt de rechten en bevoegdheden die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Fanatic B.V. behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 26 Verwerking persoonsgegevens en privacy

Fanatic B.V. handelt in overeenstemming met de huidige privacywet en -regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (de AVG, die vanaf 25 mei 2018 van kracht is).

De persoonsgegevens die de Opdrachtgever aan Fanatic B.V. verstrekt, zal Fanatic B.V. zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Fanatic B.V. zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

Fanatic B.V. mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden: in het kader van het leveren van de Producten of het afhandelen van een eventuele klacht.

Het is Fanatic B.V. niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

De Opdrachtgever gaat akkoord dat Fanatic B.V. de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

Artikel 27 Cookies

Bij het bezoeken van de website kan Fanatic B.V. informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die Fanatic B.V. verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Artikel 28 Wijziging Algemene Voorwaarden

Fanatic B.V. heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Opdrachten.

Fanatic B.V. zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de Opdracht te ontbinden.

Artikel 29 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Fanatic B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Geschillen tussen Fanatic B.V. en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 30 Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Fanatic B.V..

fanatiek in
 • SEO.
 • technische SEO.
 • on-page SEO.
 • off-page SEO.
 • ranken.